Wie zijn wij?

De leden van PMSE volgen vanuit hun uiteenlopende rollen binnen de Nederlandse professionele broadcast & entertainment-industrie al jaren de ontwikkelingen rond het frequentiebeleid voor draadloze microfoons, -intercoms, -reportagezenders en andere essentiële productiemiddelen. Zij menen nu een brandbrief te moeten versturen aan alle belanghebbenden in de Nederlandse entertainment industrie!

Lees meer...

 

Meldpunt frequentiestoringen op Facebook

Meldpunt frequentiestoringen op Facebook

Op Facebook is een groep aangemaakt onder de naam PMSE_NL waar gebruikers frequentiestoringen kunnen melden die een direct gevolg zijn van de LTE-veiling in de 800 MHz band. Deze groep is bedoeld om elkaar te informeren en is dus niet een officieel meldpunt voor klachten en storingen, daarvoor is de website van Agentschap Telecom de aangewezen plaats. Het doel van deze groep is om als gebruikers op de hoogte te blijven welke frequenties wel en niet te gebruiken zijn in welke regio en om een goed beeld te krijgen van de omvang van de problemen. Zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt, is het herkennen van dit type storing op zichzelf eenvoudig: een ontvanger wordt gestoord door LTE. Er komt dan geen betrouwbare verbinding tot stand tussen zender en ontvanger.

 

Wat willen we?!

De PMSE bepleit bij de Nederlandse overheid het volgende:

1. Erkenning van het grote maatschappelijke belang dat gemoeid is met frequentieruimte voor draadloze av-verbindingen.

2. Zo laat mogelijke invoering van de huidige plannen.

3. Toewijzing van realistische en deels exclusieve ruimte aan draadloze verbindingen voor entertainmentdoeleinden.

4. Financiële compensatie voor apparatuur die onbruikbaar wordt.

5. Bescherming tegen beperking van de frequentieruimte voor draadloze verbindingen voor entertainmentdoeleinden, ook na 2015.

6. Co-primaire status voor PMSE in Nederland en dat de Nederlandse overheid zich hier internationaal sterk voor maakt.

 

De PMSE blijft hard nodig!

De PMSE blijft hard nodig

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig!

1. We moeten blijven volgen hoe het eerste Digitaal Dividend precies zal uitwerken voor PMSE.

2. Internationaal is de lobby voor een Tweede en Derde Digitaal Dividend al volop aan de gang. De providers van mobiel breedband claimen feitelijk de hele UHF-TV band. Nederland heeft zijn positie hierin nog niet bepaald, daar moeten we nu al bovenop zitten.

3. De nieuwe technologie Cognitive Radio vormt een grote bedreiging voor het storingsvrij werken van PMSE-apparatuur. Denk aan WLAN-achtige producten (eventueel aanwezig in nieuwe mobieltjes) die een privé-netwerkje kunnen maken op juist de frequenties die nu worden gebruikt door draadloze microfoons. Deze producten worden aangeduid als White Space Devices of Cognitive Radio Systems. De PMSE-sector moet rond dit onderwerp voor zijn belangen opkomen.

4. Het contact met Agentschap Telecom moet worden voortgezet.

De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid bent. Nog geen lid? Meld u dan nu aan!

 

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief PMSE september 2014

 

Het afgelopen half jaar is er heel wat gebeurd. Naast het regelmatige overleg met Agentschap Telecom heeft de PMSE in Brussel bij de Europese Commissie de PMSE-zaak bepleit, deels samen met collega's uit de broadcast en internationale partners. Inmiddels heeft de Europese Commissie een beslissing genomen over draadloze audio- en videoverbindingen. Het belang ervan wordt onderkend, maar het feitelijke resultaat voor de gebruikers is marginaal. Verder volgt de PMSE actief de ontwikkelingen rond de World Radio Conference in 2015, waar over een deel van het UHF-spectrum beslist gaat worden. De 700 MHz band (694 - 790 MHz) komt op middellange termijn te vervallen voor PMSE, zoveel is duidelijk. Eind november organiseert de PMSE een themadag waar we de stand van zaken opmaken. Hieronder alvast een round up van het belangrijkste nieuws.

 

 

Themadag en ledenvergadering PMSE op 25 november

Op dinsdag 25 november organiseert de PMSE in samenwerking met de VPTeen themamiddag over draadloze verbindingen voor audio en video in de live en broadcast sector. De dag is voor iedereen toegankelijk en zal plaatsvinden op het Mediapark in Hilversum. We maken de stand van zaken op. Waar staan we met PMSE eind 2014? Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten tot 2020 en verder? Welke rol kan de Nederlandse PMSE spelen? Hoeveel spectrum in de UHF-band houden we over? Zijn er alternatieven en zo ja, welke? Deskundigen op het gebied van de techniek en de (inter)nationale besluitvorming zullen deze vragen beantwoorden en in discussie gaan. Voorafgaand hieraan vindt de algemene ledenvergadering van de PMSE plaats. De leden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

 

 

 

Draadloze microfoons met vergunning in kanaal 38

Vanaf juli kan voor draadloze microfoons een vergunning bij Agentschap Telecom worden aangevraagd in het frequentiegebied 608 - 614 MHz, ook wel bekend als kanaal 38. Dat kanaal was tot nu toe exclusief in gebruik voor radioastronomie, maar is nu bestemd voor medegebruik door PMSE. De wetswijziging die daarvoor nodig was is op 2 juli 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf die datum is het dus mogelijk voor deze frequenties een vergunning aan te vragen.

 

 

EU harmoniseert 19 MHz en verplicht 30 MHz

De Europese Commissie heeft op 1 september een besluit gepubliceerd over PMSE waarmee men 59 MHz vrijmaakt voor PMSE-gebruik. Dit houdt het volgende in. Twee stukjes spectrum worden in de hele Europese Unie toegewezen voor PMSE-gebruik, namelijk het gebied van 823 - 832 MHz en het gebied van 1785 - 1805 MHz. Samen 19 MHz. Daarnaast wordt iedere lidstaat verplicht om nog eens 30 MHz beschikbaar te stellen voor PMSE-gebruik, waarbij elk land zelf mag bepalen in welke frequentiegebied. In totaal gaat het dus om 59 MHz. Het besluit van de Europese Commissie heeft de status van Europese wetgeving en moet binnen zes maanden door de lidstaten worden opgevolgd. Vanuit de EU is het een duidelijk signaal dat men belang hecht aan PMSE, wat op zichzelf positief te noemen is. Maar veel meer dan een signaal is het ook niet. Het gaat enerzijds om spectrum dat niet of nauwelijks voor professioneel gebruik geschikt is (duplex center gap) en anderzijds om spectrum dat per land verschilt en per land sterk versnipperd kan zijn. Niettemin, binnen de EU is dit politiek kennelijk het hoogst haalbare geweest.

 

 

Toekomst UHF-band

Tijdens de World Radio Conference van 2015 zal besloten worden om de 700 MHz band (694 - 790 MHz) vrij te maken voor veiling aan mobiele telecomproviders (zoals eerder gebeurd is met de 800 MHz band). Maar wanneer die band vrij moet zijn staat niet vast. Sommige landen willen haast maken, andere zijn terughoudender. Een realistische inschatting op dit moment is dat de 700 MHz band vanaf 2020 voor PMSE komt te vervallen. Als Nederlandse vereniging van PMSE-gebruikers houden we de vinger aan de pols. Kees Knepper van United Broadcast Facilities is bereid gevonden om namens PMSE in de werkgroep zitting te nemen die in Nederland de WRC2015 voorbereidt.